OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zabezpečenie ochrany ochrany Vašich osobných údajov v súlade s platnou legislatívou je pre našu realitnú kanceláriu veľmi dôležité, preto by sme Vám týmto chceli informovať o tom aké osobné údaje  a informácie zbierame a spracúvame, akým spôsobom to robíme a aké práva máte vy  v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Identifikačné údaje:

Realitná kancelária Home4me s.r.o.

Račianska 96, Bratislava

IČO: 51 151 049

DIČ: 2120614166

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 123355/B

info-ZVNC-home4me.sk

 

Vaše osobné údaje sa k nám dostanú.

Osobné údaje spracovávame v rozsahu:

Identifikačné údaje:titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu/pasu, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa ak sa líši od adresy trvalého pobytu, alebo podnikateľ, tiež Vaše obchodné meno, sídlo a IČO.

Kontaktné údaje:  telefónne číslo, e-mailová adresa,

Transakčné údaje: bankové spojenie a číslo účtu (IBAN)

 

Ako získavame vaše osobné údaje.

Iba priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy, alebo od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

 

 

Účel, na ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame výhradne na účely naplnenia zmlúv, ktorých  predmetom je sprostredkovanie predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti, a s tým súvisiaci právny servis vypracovanie Rezervačných zmlúv, Kúpnych zmlúv, Nájomných alebo iných zmlúv.

Na našich internetových stránkach nezhromažďujeme informácie jednoznačne identifikujúce osoby, pokým nám ich neposkytnete elektronickou poštou, vašu adresu elektronickej pošty neposkytneme žiadnym tretím stranám.

 

Osobné údaje spracúvame:

  • bez potreby Vášho súhlasu,
  • s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym klientom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

 

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom.

V procese uskutočňovania sprostredkúvanej činnosti môžeme poveriť spracúvaním  Vašich osobných údajov ďalších našich zmluvných sprostredkovateľov, ktorý zabezpečujú rovnakú ochranu Vašich osobných údajov. Medzi takýchto sprostredkovateľov patria realitní makléri, právnik a účtovná firma.

Vaše osobné údaje sú u nás spracúvané prostredníctvom systému Realsoft.

 

Aké máte vy ako dotknutá osoba  práva?

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, na aký účel, po akú dobu,  a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a má právo získať   tieto informácie:

 - účely spracúvania;

- kategórie osobných údajov;

- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

 - ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

- existencia práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);

- ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

 - existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;

- právo na vymazania ( byť zabudnutý);

- právo na opravu;

- právo na obmedzenie spracúvania v prípade keď si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali;

- právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Doba na uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby trvania Sprostredkovateľskej zmluvy, a po dobu požadovanú platnými právnymi predpismi ( zákon č. 431/2002 Z.Z o účtovníctve a zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach)

 

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

  • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

  • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Novinky a Aktuality